Edictes

Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 766 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Correcció d'error material de l'edicte d'aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 411 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal 2023
Exercici: 2023 Bop: 4-0 Edicte: 54 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost únic per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11692 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11287 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial pressupost de l'entitat per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11267 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va del grup C, de personal funcionari pel torn d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10182 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit MC 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 190-0 Edicte: 8711 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8403 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable, cobert agropecuari
Exercici: 2022 Bop: 180-0 Edicte: 8299 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació del servei de la llar d'infants municipal El Montori